Algemeen
Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien je niet akkoord bent met deze voorwaarden, dien je deze website niet te gebruiken.

Gebruik van deze website
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor je eigen rekening en risico. Wij (stichting Enschede700) streven ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden bevatten. Wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade of verwarring als gevolg van het gebruik van deze website.

Verwijzingen naar andere websites
Wanneer wij hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden aanbieden, betekent dit niet dat Enschede700 de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik ervan is volledig voor eigen risico. Enschede700 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites en informatie daarop. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie is door Enschede700 is niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie zijn eigendom van Enschede700, de Gemeente Enschede of Enschede Promotie en/of in afstemming met een van deze partijen geplaatst.

Online communicatie
We hebben ons uiterste best gedaan om je veiligheid en privacy te waarborgen wanneer je berichten verstuurd aan Enschede700 via deze website, bijvoorbeeld  het aanvraagformulier. Wij kunnen echter niet garanderen dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Toepasselijk recht
Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Wijzigingen
Enschede700 behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.